MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Merkezi Ankara'da olmak üzere "Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği" adıyla 1947 yılında Türk Milletine ve insanlığa hizmet amacı güden bir ilim, hastalık, savaş ve hayır derneği olarak kurulmuştur.

Dernek gerek gördüğü yerlerde şube ve/veya temsilcilik açabilir.

Bakanlar kurulunun 22/7/1949 tarih ve 67 sayılı kararı ile kamu yararına dernek olarak kabul edilmiş, Bakanlar Kurulu'nun 15.10.1973 tarih ve 7/7351 sayılı kararı ile isminde "Türkiye" kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir.

MADDE 2 – DERNEĞİN KURUCULARI

Dernek, Dr. Rasim Adasal, Dr. Faik Akalın, Dr. Hikmet Arda, Dr. Efdal Aşar ve Dr. Şevki Atasagun tarafından kurulmuştur.

MADDE 3 – DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; Romatizmal hastalıklar alanında bilimsel gelişmelere katkı sağlamak, insanların bu alanda yüksek standartlarda sağlık hizmeti alması için çalışmalar yapmak, meslektaşlar arasında dayanışmayı, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Dernek sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişilere ,kuruluşlara da destek vermeyi amaçlar.

MADDE 4– DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışma konularında faaliyette bulunur:

 1. Romatizmal hastalıklar konusunda toplumu bilgilendirmek ve eğitmek
 2. Romatizmal hastalıklar üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yaymak.
 3. Romatizmal hastalıklar konusunda epidemiyolojik araştırmalar yapmak ve desteklemek
 4. Romatizmal hastalıkların tedavisi ile ilgili birimleri ve bu birimlerin niteliğinin geliştirilmesini desteklemek
 5. Romatizmal hastalıklara bağlı sakatlıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmak, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, sakatlık gelişen hastaların topluma kazandırılması için rehberlik hizmetleri verilmesi
 6. Romatizmal hastalıklarda; Fizik Tedavi uygulamaları, Rehabilitasyon uygulamaları, Hidroterapi, Kaplıca tedavisi, Peloidoterapi, Talassoterapi ve helioterapi konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda hekimleri ve toplumu bilgilendirmek.
 7. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları düzenlemek, bunları yönetmek ve desteklemek.
 8. Yurtta romatizmal hastalıklar ile uğraşan kurumlar, enstütüler ve kaplıcalarla ve diğer ilim ve hayır kuruluşlarıyla, bu konuda, işbirliği yapmak.
 9. Yabancı ülkelerin benzer amaçlı kuruluşlarıyla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, gelişmeleri dernek üyelerine aktarmak.
 10. Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıpta uzmanlık dallarının mesleki menfaat ve gereksinmeleri ile ilgili çalışmalar yapmak, gerektiğinde idari ve hukuksal başvurularda bulunmak.
 11. Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili uzmanlık dallarına yönelik olarak uluslararası ve ulusal ölçekte yürütülecek her türlü çalışmada yer almak, bu konu ile ilgili resmi ve özel kurum,kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 12. Derneğin çalışma konusu ve amaçları içinde yer alan bütün alanlarla ilgili gerektiğinde hukuksal girişimlerde bulunmak.
 13. Kaplıca tedavilerini standardize etmek ve her tedavi yeri için endikasyonu, tedavi şekli ve müddeti hakkında halkı, kaplıca işletenleri ve resmi makamları aydınlatmak.
 14. Romatolojiyandal Uzmanlık Dalı Ulusal Yeterlilik Kurulu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı çalışmalara katılmak, çalışmaları yürütmek, bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli her türlü katkıyı sunmak.
 15. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü demirbaş, menkul, gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak da dahil olmak üzere hukuki tasarruflarda bulunmak.

MADDE 5 – ÜYELİK KOŞULLARI VE TÜRLERİ

Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Asil Üyelik: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Romatoloji alanında ihtisas yapmakta olan veya uzman olmuş hekimler ile romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen diğer dalların uzman hekimleri bu konudaki çalışmalarını belgelemek şartı ile Derneğe üye olabilirler.

Asil üyelik başvurusu yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır ve kurul tarafından incelenerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul edilebilmesi için yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır. Başvurunun sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilir.

 1. Onursal Üyelik: Derneğin amacını benimseyen, çalışmalarına maddi-manevi önemli yardımda bulunan ve/veya Romatizmal hastalıklar alanının bilimsel gelişimine önemli katkıları bulunan kişiler onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur. Ancak bu üyeler; dernek Genel Kurul toplantılarına katılabilir, tartışmalarda yer alabilir, önerilerde bulunabilirler. Aidat ödemeleri isteğe bağlıdır.

Bir kişiye onursal üye unvanı verilebilmesi için derneğin iki asil üyesi tarafından aday gösterilerek önerilmiş olması gereklidir. Öneri, yazılı olarak yönetim kuruluna sunulur. Bu öneri metninde, önerilen kişinin hangi nedenlerle onursal üyeliğe aday gösterildiğinin açıklanması gereklidir. Önerinin yönetim kurulu tarafından uygun bulunması durumunda konu, yapılacak ilk genel kurul gündemine konulur. Öneride bulunulan kişinin onursal üyeliğe kabul edilebilmesi için genel kurulda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır.

MADDE 6 – DERNEK AİDATIVE GİRİŞ ÖDENTİSİ

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık üye aidatları 2 yıllık dönemin her yılı için ayrı ayrı olmak üzere belirlenir ve her yılın 12.ayına kadar ödenmesi zorunludur.

MADDE 7 – ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Her üye, derneğin amaç ve ilkelerine, meslek etiği kurallarına uygun davranmakla ve Derneğe zarar verecek tutum ve faaliyetlerden kaçınmakla, üyelik aidatını zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.

MADDE 8 - ÜYELİĞİN SONA ERME HALLERİ

Aşağıda ayrıntıları belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde Dernek üyeliği sona erer.

A.Üyelikten Çıkma (İstifa)

Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

B.Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda kişinin üyeliğinin sona erme kararı Yönetim Kurulununteklifi ile genel kurultarafından alınır. Bu karar, üyeye yazılı olarak bildirilir.

Üye iken hayatını kaybedenlerin Dernek üyeliği düşer. Bu durumdaki üyelerin ailelerine genel kurulun kararı ile Dernek yönetim kurulu tarafından şeref belgesi verilebilir, maddi ve manevi yardımda bulunulabilir.

C. Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren nedenler genel olarak şunlardır;

a) Derneğin etik ilke ve çalışmalarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

b) Dernek amaçlarına aykırı veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak,

c) İki yıl üst üste dernek aidatı ödememiş olmak.

Dernek üyeliğinden çıkarma teklifi yönetim kurulunun salt çoğunluğunun kararıyla genel kurula sunulur. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi ile üyelikten çıkarılırlar. Genel Kurul Kararı yargı yolları açık olmak koşuluyla kesindir.

MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MADDE 10 –GENEL KURUL

A. Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup oy kullanma hakkına sahip asil üyelerinden oluşur. Aşağıda yazılı konular, Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi; yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri gizli oyla seçilir.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. Dernek tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir.
 3. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının okunması, tartışılması ve aklanması.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak yeni dönem bütçesinin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü.
 5. Taşınmaz mallar satın alınması veya mevcutlarının satışı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Derneğin vakıf ve/veya iktisadi işletme kurmasına karar verilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 7. Federasyona katılması veya ayrılması.
 8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki benzer dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması.
 9. Derneğin feshi.
 10. Dernek şubelerinin açılmasına karar vermesi, Tüzük'ün 13. Maddesinin (A) bölümünün 2. paragrafında belirtilen hallerde açılmış şubelerin kapatılmasına karar verilmesi.
 11. Üyelikten çıkarılma konusunda nihai kararın alınması.
 12. Yönetim Kurulu'nun önerisini göz önüne alarak üyelerin ödeyecekleri giriş aidatını ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi,
 13. Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yapılması.

B) Toplanma Zamanı ve Yeri

Genel Kurul, iki yılda bir Aralık ayında olağan; Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5'nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer ve tarihte çağrı usulüyle, dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantı yönetim kurulu sayısıyla, denetleme kurulu toplam sayısının iki katından az olamaz.

C) Toplantıya Çağrı Yöntemi

Yönetim Kurulu üyelere en az 15 gün önceden günü saati, yeri ve gündemi mahalli gazetelerde veya elektronik ortamda üyelerine ilan ederek, toplantıyı duyurur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 60 gün (altmışgün) içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

E) Genel Kurul Yapılış Usulü

İlanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Yönetim Kurulunca tanzim edilen üye listesini resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesini göstermek suretiyle imzalayanlar toplantı yerine girerler. Toplantı yönetim kurulu veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Divan başkanı ve yeteri kadar katip ve başkan vekili seçilerek başkanlık divanı oluşturulur.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçimleri gizli oylama ve açık sayım esasına göre yapılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantıda tutulan bütün tutanaklar yeni yönetim kuruluna verilir.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği'ne uygun biçimde düzenlenen Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 11 –YÖNETİM KURULU

A. Oluşumu

Derneğin temsil ve yürütme organı olan Yönetim Kurulu, 9 Asil ve 9 Yedek üyeden oluşur.Asil üyeler ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Başkan, herhangi bir nedenle görevini yürütmesine engel geçici bir mazereti doğduğunda imza yetkisini başkan vekiline devredebilir.

Yönetim Kurulu, gerekli görülen hallerde ve en geç iki ayda bir başkanın davetiyle üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar yönetim kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim kurulu mevcudu boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra üç kişiye inerse genel kurula gidilir.

B. Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek ve derneği tüzükte belirtilen amacına ulaştırmak için faaliyette bulunmak
 2. Şube kurucularına yetki vermek
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönem bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak.
 4. Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmek ve aldığı kararları uygulamak.
 5. Üyelik başvurularını incelemek ve üyeliğe ilişkin kararları vermek.
 6. Dernek görevlilerini işe almak veya çıkarmak.
 7. Üye sayısını ve derneğin gelirini arttırmak.
 8. Dernek kayıtlarını ve defterlerini usulüne uygun olarak tutmak ve saklamak.
 9. Yapılacak hukuksal başvuru, dava ve benzer girişimlerle ilgili karar almak.
 10. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 12 –DENETLEME KURULU

A. Oluşumu

Denetleme Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Genel kurulda en çok oyu alan ilk üç üye asil, sonraki üç üye ise yedek olarak belirlenir. Denetim Kurulu, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

B. Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, amacı ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en geç altı aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Gerek duyulması ya da üyelerin şikayetleri halinde olağanüstü denetlemeler de gerçekleştirebilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

C. Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yukarıda belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.

MADDE 13 –ŞUBELER

A. Kuruluşu ve Faaliyetleri

Dernek gerekli gördüğü yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılır.

Şubeler, Yönetim Kurulu seçimi yapılacak olan Genel Kurul tarihini ve yerini en az 1 ay önce merkez Yönetim Kurulu'na yazılı olarak ve elektronik ortamda mail yoluyla bildirir. Dernek merkez şubesinin kuruluş usulüne göre kurulan şube aynı usullere uygun olarak çalışmalarına başlar ve devam ettirir. Şubeler tüm üyeleri ile Merkez Genel Kurulunda temsil edilirler. Şubelerin feshi, kapatılması ya da dağılması durumunda, mevcut parası ve malları merkeze kalır. Kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, herhangi bir nedenle işlevini yerine getiremediği, acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına olanak kalmadığı veya genel kurul toplantısı için yeter sayıda üyenin temin edilmemesi nedeniyle 2 olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde şube, dernek genel kurul kararıyla kapatılır.

Merkez Yönetim Kurulu İhtiyaç halinde, Şubelerin yıllık gelirlerinin % 20'sini her yılın 12. ayı içinde dernek merkezine aktarılmasını talep edebilir. Ayrıca Şubelerin kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılardan sağlanan gelirlerinin yönetim kurulunca belirlenen oranı,gelirin elde edilmesini izleyen 30 gün içinde dernek merkezine aktarılır.

B. Şubenin Organları

Şubelerin Organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu: Şubelerin yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
 3. Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında Dernek tüzüğü hükümleri ile Tüzük'te hüküm bulunmayan hallerdeTürk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.Bu organların görev ve yetkileri merkez tüzüğüne aykırı olamaz.

MADDE 14- TUTULACAK DEFTERLER

Dernek, 31/01/2013 tarihinde yürürlüğe giren Resmi gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliği'nin 32. Maddesinde belirtilen karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, demirbaş defteri, işletme hesabı defteri ve alındı belgesi kayıt defteri tutar.

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 15 – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

 1. Üye aidatları.
 2. Bağış ve yardımlar
 3. Dernek tarafından düzenlenen toplantı, gezi, eğlence gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 4. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb) elde edilen gelirler,
 5. Derneğin malvarlığından elde ettiği gelirler,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 7. Şubelerin aktardığı gelirler
 8. Diğer gelirler

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir ve giderler fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeler, mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanır.

Dernek varlığını sürdürürken kullanmak üzere kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda para bulundurur. Bu meblağın fazlası resmi bir bankada saklanır. Yönetim kurulu kararıyla fazla para vadeli hesaba geçirilerek derneğe faiz geliri sağlanabilir veya derneğe bağışta bulunacak özel bankaya da yatırılabilir. Başkan ve saymanın çift imzasıyla para çekilir. Sayman yoksa genel sekreter, o da yoksa bir imzasıyla ve iki imzalı olarak para çekilir.

MADDE 16 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 17 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine ya da toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesinin yazılı olarak istenmesi durumunda Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir.

MADDE 18 – DERNEĞİN SONA ERMESİ

Aşağıda düzenlenen kendiliğinden sona erme, genel kurul kararıyla feshedilme ve mahkeme kararıyla kapatılma hallerinde dernek sona erer. Derneğin kendiliğinden sona erdiği ya da genel kurul kararıyla feshedildiği hallerde, malvarlığı Kızılay'a devredilir. Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

I. Kendiliğinden Sona Erme : Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, borç ödemede acze düşmüş olması,Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi, Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde Dernek kendiliğinden sona erer ve ilgili kişiler sulh  hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

II. Genel kurul kararı ile feshedilme: Genel kurul, Derneğin feshine karar verebilir. Fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine en az toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisi ile karar verilebilir. Fesih kararı 5 gün içinde en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

III. Mahkeme kararı ile kapatılma: Derneğin faaliyetlerinde kanuna aykırı durumlar tespit edilirse,  Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verilir.

MADDE 19 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

İş bu Tüzük 11 Temmuz 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Kabul Edilen Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Tüzüğü yürürlükten kaldırmıştır.

Dernek tüzüğümüzün pdf haline ulaşmak için tıklayınız.