Prof. Dr. Şebnem Ataman

Prof. Dr. Salih Özgöçmen

Prof. Dr. Ömer Kuru

Prof. Dr. Kemal Nas

Prof. Dr. Nigar Dursun

Prof. Dr. Remzi Çevik

TÜRKİYE  ROMATİZMA  ARAŞTIRMA  VE  SAVAŞ DERNEĞİ (TRASD)  BİLİMSEL  DANIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

Madde 1. AMAÇ

Bu yönergenin amacı; Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Çalışma Grupları Yönetmeliği’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için yapılan aktiviteler çerçevesinde Dernek Yönetim Kurulu’nun bilimsel araştırma, etik ve diğer konularda görüşlerine başvuracağı ve tavsiye isteyeceği Bilimsel Danışma Kurulu’nun çalışma prensiplerini belirlemektir.

Madde 2. TANIMLAR

Bu yönergede geçen, Dernek, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği’ni; Dernek Yönetim Kurulu, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Yönetim Kurulu’nu, Çalışma Grupları, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Bilimsel Çalışma Gruplarını tanımlamaktadır.

Madde 3. DAYANAK

Bu yönerge TRASD Çalışma Grupları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda Bilimsel Danışma Kurulu’nun yapılanmasında TRASD Çalışma Grupları Yönetmeliği’nin 5. Maddesi esas alınmış olup, yetki ve sorumluluklarının çerçevesi bu maddede belirtildiği gibidir.

Madde 4. ÇALIŞMA GRUBUNUN YAPISI

 1. Bilimsel Danışma Kurulu’ndaki üyelerin seçim yeterlilik ve düzeni “Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği” 5. Maddesinin “b” bendinde açıkça belirtilmiştir.  
 2. Bilimsel Danışma Kurulu’nun genel çalışma prensipleri de yine “Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği” 5. Maddesinin “c” bendinde belirtilmiştir..

Madde 5. BİLİMSEL DANIŞMA KURULU’NUN GÖREV, YETKİ, FAALİYET VE SORUMLULUKLARI

 1. Bilimsel Danışma Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’nun sevk ettiği ve bilimsel inceleme ve görüş istediği konularda görev yapar. 
 2. Dernek Yönetim Kurulu’ndan elektronik ya da basılı materyal şeklinde gelecek dosyaların işleme konulması için bu Kurul içinden seçilen bir üye “Kurul Sekreteri” olarak, görev süresi içinde daimi ya da dönüşümlü olarak belirlenecek, bu üye aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulu arasındaki iletişimi de sağlayacaktır.
 3. Dernek Yönetim Kurulu’ndan ortak e posta adresine iletilen tüm bildiri ve sorunlar Kurul Sekreteri’nin sorumluluğu altında ele alınacaktır. Üyeler bu sorunu kendi aralarında çözüp, en geç bir ay içerisinde Kurul Sekreteri aracılığı ile Dernek Yönetim Kurulu’na elektronik ya da basılı materyal ile geri bildirimde bulunacaklardır. 
 4. Yönetmeliğin gerektirdiği bürokratik işlemlerin takibinde Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri arasındaki iletişim kendi aralarında seçeceği Kurul Sekreteri tarafından yapılacaktır.
 5. Dernek Yönetim Kurulu’ndan gelen tüm dosyalar Kurul Sekreteri tarafından, Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin soyadı sıralamasına göre oluşturduğu listede belirlenen sıraya göre görevli olan raportör üyeye ve diğer Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine gönderilecektir. Görevli raportör tarafından yazılan rapor, Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri arasında bilgisayar ortamında tartışıldıktan sonra oylanacak, bu raporlarda görüşün oy birliği veya oy çokluğuyla çıkması esas olup aykırı oylar ayrıca şerh edilecektir. Bu raporun son durumu yine raportör üye tarafından Kurul Sekreteri’ne ve bu aracılıkla da Dernek Yönetim Kurulu’na gönderilecektir.
 6. İç iletişim ve koordinasyon,  ortak e posta mecrasında ve üyeler tarafından oluşturulacak web sayfasında sağlanacaktır. Bu sayfada Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin soyadı sıralamasına göre oluşturduğu liste, Dernek Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosyaların isimleri, dosyanın geliş tarihi ve sorumlu raportörün ismi belirtilecektir.
 7. Yönetmeliğe göre yılda 2 kez yapılacak olan toplantı, Türkiye Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi ve TRASD kongre/sempozyumunda gerçekleştirilecektir. Toplantı gündemi ve alınan kararlar Bilimsel Danışma Kurulu web sayfasına yazılacak ve Dernek Yönetim Kurulu’na gönderilecektir.
 8. Dernek Yönetim Kurulu’ndan gönderilecek araştırmaların değerlendirilme yöntemi “TRASD Bilimsel Danışma Kurulu Araştırma Değerlendirme Formu” nda belirtilen prensipler çerçevesinde belirlenmiştir
 9. Dernek Yönetim Kurulu’ndan gönderilecek çalışmanın etik kusurunu tespit etmek için değerlendirilme yöntemi “TRASD Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”’nde gösterilmektedir.
 10. Çok merkezli çalışmalarda ortaya çıkan ihtilaflar da “TRASD Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” göz önüne alınarak yapılacaktır.

Danışma Kurulu Araştırma Değerlendirme Formu